Akcjonariat

Planowany termin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy to 29.07.2020

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 3. Stwierdzenie prawidłowości  zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2019.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu i udzielenia absolutorium członkom Zarządu  z wykonania  obowiązków za rok 2019
 7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2019 i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z    wykonania obowiązków za rok 2019.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale  własnym oraz  informacji dodatkowej spółki  GRAVITY S.A. za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2019.
 11. Podjęcie uchwały akceptującej podmiot do prowadzenia rejestru akcjonariuszy.

Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

PROJEKTY UCHWAŁ

UCHWAŁA NR 1/2020 z dnia  09.07.2020 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GRAVITY S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd Spółki.”

UCHWAŁA NR 2/2020 z dnia  09.07.2020 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GRAVITY S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku”.

UCHWAŁA NR 3/2020 z dnia  09.07.2020 roku

w sprawie udzielenia  absolutorium Prezesowi Zarządu 

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GRAVITY S.A.” z siedzibą w Warszawie udziela Panu Włodzimierzowi Łuksza absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2019.”

UCHWAŁA NR 4/2020 z dnia  09.07.2020 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GRAVITY  S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej  z działalności  za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku”.

UCHWAŁA NR 5/2020 z dnia  09.07.2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej  Rady Nadzorczej Pani Joannie Krystynie Skryckiej Łuksza

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GRAVITY  S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Pani Joannie Krystynie Skryckiej Łuksza absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej w 2019 roku”.

UCHWAŁA NR 6/2020 z dnia  09.07.2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi   Rady Nadzorczej Pani Marcie  Joannie Łuksza

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GRAVITY  S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Pani Marcie Joannie Łuksza absolutorium z wykonania obowiązków Członka  Rady Nadzorczej w 2019 roku”.

UCHWAŁA NR 7/2020 z dnia  09.07.2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi   Rady Nadzorczej Pani Karinie Małgorzacie Skupińskiej

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GRAVITY  S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Pani Karinie Małgorzacie Skupińskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka  Rady Nadzorczej w 2019 roku”.

UCHWAŁA NR 8/2020 z dnia  09.07.2020 roku

w sprawie zatwierdzenia bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku  przepływów  pieniężnych, zmian w kapitale  własnym  oraz wprowadzenie do sprawozdania finansowego wraz z dodatkowymi  informacjami i objaśnieniami Spółki Akcyjnej GRAVITY za 2019 rok.”

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GRAVITY  S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza:

 • bilans na dzień 31.12.2019 roku Spółki zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą  1.488.486,58 złotych (jeden milion czterysta osiemdziesiąt osiem  tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć  złotych, 58/100),
 • rachunek zysków i strat  za rok 2019 zamykający się stratą   netto 670,69 złotych (sześćset siedemdziesiąt zł, 69/100),
 • rachunek przepływów pieniężnych za rok 2019 wykazującą zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę  41.202,81 złotych (czterdzieści jeden tysięcy dwieście dwa złote ,  81/100),
 • zmiany w kapitale własnym za rok 2019 wykazujący zmniejszenie   kapitału własnego o kwotę 670,69 złotych (sześćset siedemdziesiąt zł, 69/100),
 • wprowadzenie do sprawozdania finansowego wraz z dodatkowymi  informacjami i objaśnieniami.”

UCHWAŁA NR 9/2020 z dnia  09.07.2020 roku

w sprawie pokrycia straty   za rok 2019.

 • „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GRAVITY S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia stratę  netto wynoszącą 670,69 złotych (sześćset siedemdziesiąt zł, 69/100), za 2019 roku  pokryć z kapitału zapasowego.

UCHWAŁA NR 10/2020 z dnia  09.07.2020 roku

w sprawie akceptacji podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy

 • „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GRAVITY  S.A. z siedzibą w Warszawie akceptuje podmiot do prowadzenia rejestru akcjonariuszy …….

Lista Akcjonariuszy

Spółki Gravity S.A.

1. Pan Włodzimierz Łuksza,  posiada 10.000 (dziesięć tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od 60.001 do 70.000, po 1 PLN (jeden złoty) każda, a więc o łącznej wartości nominalnej 10.000 PLN (dziesięć tysięcy złotych) oraz 200.000 (dwieście tysięcy) akcji  zwykłych na okaziciela serii C o numerach  od 1 do 200.000 po 1 PLN ( jeden złotych) każda, a więc o łącznej wartości nominalnej 200.000 PLN  (dwieście tysięcy złotych)

2.Pani Joanna Skrycka Łuksza,  posiada 10.000 (dziesięć tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od 70.001 do 80.000, po 1 PLN(jeden złoty) każda, a więc o łącznej wartości nominalnej 10.000 PLN (dziesięć tysięcy złotych) oraz 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 200.001 do 400.000 po 1 PLN (jeden złotych ) każda, a  więc o łącznej wartości nominalnej 200.000 PLN ( dwieście tysięcy złotych).

3. Pani Marta Joanna Łuksza, posiada 10.000 (dziesięć tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od 80.001 do 90.000, po 1 PLN (jeden złoty) każda, a więc o łącznej wartości nominalnej 10.000 PLN (dziesięć tysięcy złotych) oraz posiada 30.000 (trzydzieści  tysięcy ) akcji imiennych serii A o numerach od 1 do 30.000, po 1 PLN (jeden złoty) każda, a więc o łącznej wartości nominalnej 30.000 PLN (sześćdziesiąt tysięcy złotych).

4. Pani Karina Małgorzata Skupińska, , posiada 10.000 (dziesięć tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od 90.001 do 100.000, po 1 PLN (jeden złoty) każda, a więc o łącznej wartości nominalnej 10.000 PLN (dziesięć tysięcy złotych) oraz posiada 30.000 (trzydzieści  tysięcy ) akcji imiennych serii A o numerach od 30.001 do 60.000, po 1 PLN (jeden złoty) każda, a więc o łącznej wartości nominalnej 30.000 PLN (sześćdziesiąt tysięcy złotych).